محصولات

شنسیل منجمد مرغ

ران منجمد مرغ

پاچین مرغ منجمد

میان بال مرغ منجمد

 
DSC_0085DSC_0087-3

ران مرغ منجمد

شنسل منجمد

Pachin-1

پاچین

خرده گوشت شنسل